Zabeležka sestanka o selitvi športnega Parka Brajda v Tolminu

V vednost objavljamo zabeležko sestanka uporabnikov športnega parka Brajda v Tolminu, ki se je odvijal na pobudo več uporabnikov 04. 02. 2014 ob 17.00 v pisarni direktorja zavoda KŠM Tolmin.

Športni park Brajda v Tolminu, sklop katerega je tudi naše hokejsko igrišče

"

ZABELEŽKA

 

sestanka uporabnikov športnega parka Brajda, ki je bil na pobudo več uporabnikov

04. 02. 2014 ob 17.00 v pisarni direktorja zavoda KŠM Tolmin

 

Prisotni: NK Tolmin – Taljat Mitja in Jermol Borut, AD Posočje – Klavora Maša, KK Tolmin – Velikonja Boris, IHK Mufloni – Kavs Uroš, Gimnazija Tolmin – Branka Hrast Debeljak, Zavod KŠM – Branko Velišček,

Povabljena tudi ravnatelj OŠ F. Bevka V. Mavri in Teniški klub Tolmin – Carli Damjan, a sta se opravičila – prvi je bil prvi bolan, drugi pa službeno odsoten.

Zaradi možnosti različnih interpretacij informacij podanih na delavnici o urejanju prostora dne 29. 01. 2014 v Tornijevi dvorani, kjer so študenti magistrskega študija krajine z Biotehnične fakultete predstavili več potencialne možnosti ureditve prostora na lokacijah Brajda in Na cvetju, v primeru selitve celotnega športnega parka z Brajde na Cvetje, smo se sestali največji uporabniki igrišč na športnem parku, da bi uskladili in jasno izrazili svoja stališča do problematike prostorskega urejanja prostora, na katerem se nahajajo površine, ki jih uporabljamo in do postopkov morebitnega bodočega sprejemanja odločitev v zvezi s tem.

Prisotni smo enotno ugotovili naslednje:

  - Na ŠP Brajda, se sedaj nahajajo športne in rekreacijske površine za vse vrste dejavnosti s tega področja od šolskega športa, do tekmovalnega športa v različnih disciplinah in rekreacije za odrasle in mladino, pa tudi za najmlajše (otroško igrišče). Gre za edino tovrstno površino v mestu, ki ima izjemno lokacijo in s tem povezano veliko prednosti – bližino centra mesta in stanovanjskih površin, ki pa ne moti stanovalcev, ker je na obronku, bližino osnovne in srednje šole, lahek dostop peš ali s prevoznimi sredstvi, ugodno lego z vidika osončenja …

  - Glede športnega parka je v tem trenutku najpomembnejši problem nejasna vizija prostorskega urejanja tega področja, saj obstaja več različnih idej, v katero smer kreniti, vse pa so povezane tudi z vprašanjem prometne ureditve tega območja in nadaljnjega razvoja Tolmina nasploh.

  - Zaradi te nejasne vizije so močno oteženi kakršnikoli večji oz. trajnejši posegi v smislu urejanja športne infrastrukture, saj je vsako investicijo treba preverjati tudi po kriteriju usklajenosti njene umestitve z drugimi potrebami oz. interesi v tem prostoru,

  - Najbolj pereč problem športnega parka (dotrajane in že nevarne pomožne objekte – garderobe, tuši in WC) naj bi rešili s premostitveno varianto v obliki kontejnerske izvedbe teh prostorov, glede vrste in lokacije katerih smo ključnimi uporabniki usklajeni in obstaja tudi načelno soglasje občinske uprave, ki bo predlog investicije umestila v proračun 2014,

  - Nadaljnji razvoj oz. dodatno urejanje športnega parka bi po našem mnenju moral iti v smeri trajnih rešitev za pomožne prostore (zidan objekt z vsemi pomožnimi prostori in tribuno za potrebe športov in rekreacije na stadionu in v športnem parku nasploh ter za potrebe zavoda kot upravljavca in lokalom, ki bi pomenil dodaten vir za vzdrževanje športnega parka), v smeri pridobitve manjkajočih igrišč – vsaj še eno teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki in v smeri sanacije dotrajane atletske steze ter ohranjanja drugih igrišč,

  - Ta nadaljnji razvoj je v veliki meri odvisen od odločitev glede prometne ureditve tega prostora v povezavi s prometom do ŠC Tolmin in odločitev glede namena novo pridobljenih površin po izselitvi uporabnikov montažnega objekta bivše UE.

  - Bistveno je tudi, da se na problem športne infrastrukture gleda celostno ter da se hkrati s prostorskimi načrti za ureditev območja na Brajdi razmišlja tudi o športnih površinah na Logu. V primeru izgube le-teh na sedanji lokaciji, je potrebno iskati tudi nadomestilo za te površine na drugi lokaciji.

Uporabniki športnega parka Brajda se zavedamo, da morajo biti odločitve glede prostorskih zadev sprejete po ustreznem postopku na pristojnih organih, predvsem na Občinskem svetu. Prav zato se še kako strinjamo z besedami župana, da se odločitev o razvojno tako pomembnem vprašanju lahko sprejme le z vključitvijo vseh deležnikov in najširše javnosti ter po skrbnem tehtanju vseh argumentov. Skladno s tem smo prepričani, da moramo v tem procesu tudi mi imeti primerno vlogo oz. možnost predstaviti in zagovarjati svoje poglede in interese. Menimo, da bi bilo treba o tem čim prej odpreti široko razpravo, saj se že pojavljajo razne (dez)informacije o tem, kaj se dejansko dogaja in planira.

Udeleženci uvodoma omenjene delavnice smo bili npr. presenečeni nad tem, da uporabniki športnega parka na to predstavitev sploh nismo bili uradno povabljeni, še bolj pa nad tem, da so študentje kot izhodišče za svoje idejne rešitve prejeli samo eno potencialno varianto odločitev v zvezi s športnim parkom – to je varianto selitve celotnega parka z Brajde na Cvetje. To vzbuja občutek, da bi bila ta varianta že »nekje sprejeta« oz. da se ji daje neko prioriteto, ne da bi o tem opravili resno razpravo z vsemi zainteresiranimi in tudi ne da bi resno nanizali in preverili njene prednosti in seveda tudi slabosti.

Vsakomur je jasno, da je lokacija na Brajdi za skoraj vse potencialne dejavnosti (stanovanjske, trgovske, hotelske, gostinske, storitvene, prireditvene …) elitna lokacija za Tolmin, zato je razumljivo, da obstajajo različni apetiti oz. interesi po tem, da bi jo namenili za nekaj drugega, ne za športno-rekreacijske namene kot doslej. Vsi ti interesi so seveda legitimni, naloga lokalne oblasti, pa je, da jih enakopravno obravnava in izpelje vse postopke, na osnovi katerih bodo soočeni argumenti za in proti različnim odločitvam, ustrezni organi pa bodo na njihovi osnovi lahko sprejemali odločitve.

Na sestanku zbrani uporabniki športnega parka Brajda smo po daljši razpravi enotno ocenili, da nas argumenti, ki so bili na omenjeni delavnici navedeni za potencialno selitev športnega parka na Cvetje in nadomestno umestitev (na Brajdi) stanovanjske soseske, niso prepričali, saj so po naši oceni potencialne prednosti te selitve:

- stanovanjska soseska bi bila na območju obstoječega športnega parka ustreznejša, saj se bolje navezuje na mesto tako z vidika povezave mestnih funkcij kot z vidika boljše umeščenosti stavbnega fonda znotraj mestnega jedra, na robu mesta pa bi bile mestne funkcije od soseske preveč oddaljene, v času festivalov bi prihajalo tudi do konfliktov. Obenem bi imela stanovanjska soseska na območju obstoječega športnega parka boljšo osončenost kot na lokaciji južno od šole, to pa ima večjo veljavo pri bivanju kot pri športnem udejstvovanju)

bistveno manj pomembne od slabosti oz. negativnih posledic, ki jih nedvomno prinaša:

  - vse prednosti, ki jih pridobi stanovanjska soseska s selitvijo, seveda odpadejo za uporabnike športnega parka, kar pomeni, da bi se z morebitno selitvijo pogoji za športno in rekreativno dejavnost občanov v tem smislu bistveno poslabšali,

  - nova lokacija je precej manj ugodna tudi za športno vzgojo otrok in mladine (Osnovna šola in Gimnazija bi imeli do športnih površin na novi lokaciji daljšo pot), kar pomeni težave pri izvajanju pouka,

  - lokacija na Cvetju po naši oceni ni slabša le po »kakovosti«, ampak tudi njena velikost ne odstopa bistveno od Brajde, pa tudi iz idejnih rešitev, ki smo jih imeli možnost videti, ni mogoče sklepati, da bi na novi lokaciji lahko umestili (ob sedanjih igriščih) še nova različne programe, ki naj bi se na podlagi rezultatov ankete med prebivalci (izvedli so jo študenti) izkazali kot potrebni - na primer pokrit bazen, lokal itd.

Pomemben dodaten argument v smeri nepremišljenosti vnaprejšnjega zagovarjanja odločitve o selitvi športnega parka z Brajde na Cvetje zaradi umestitve stanovanjske soseske na Brajdo, pa se nam zdi dejstvo, da nihče ni preverjal dejanske potrebe po stanovanjih v Tolminu (po nekaterih podatkih stanovanj ne primanjkuje, so celo prazna). Prav tako nihče ni znal odgovoriti na vprašanje, kdo in kako bi pokril razliko v ceni stanovanj, če bi bilo treba zaradi njih z Brajde preseliti celotno športno infrastrukturo!?

V zvezi s stanovanjsko sosesko se torej govori o prednostih stanovanjskih kooperativ, ki da so povezovanje skupnosti, cenovna ugodnost, ekološka gradnja, večja dostopnost stanovanj za mlade itd,… povsem pa se pozabi na dejstvo, da je izvedba tega možna samo ob rušitvi športne infrastrukture, ki je sedaj na Brajdi in nadomestni izgradnji te infrastrukture na drugi lokaciji, kar bi bil bistveno višji strošek od posodobitve obstoječih objektov na Brajdi.

Skladno z zgornjimi ugotovitvami in argumenti prisotni uporabniki športnega parka Brajda, želimo obvestiti javnost, predvsem pa župana, občinsko upravo in občinski svet, da po našem mnenju

za selitev športnega parka z lokacije Brajda na Cvetje ni dovolj močnih niti vsebinskih, še manj pa finančnih argumentov.

Ocenjujemo, da bi takšna odločitev pomenila v nekaterih segmentih znižanje standarda oz. pogojev za izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti, prinesla pa bi tudi nesorazmerno velike stroške oz. porabo javnega denarja za premajhen učinek glede na potreben vložek.

Po našem mnenju je treba o nadaljnjem razvoju športno rekreativne dejavnosti razmišljati v smeri širitve objektov za ta namen proti SZ, kjer bi z rušenjem objekta bivše UE (in ležečega nebotičnika?) ob morebitni selitvi stavbe Mercatorja, nastal dovolj velik kompleks, za nujno potrebno parkirišče, pa tudi za dodatno ponudbo (bazen, lokal, teniška igrišča ).

Ta zabeležka je narejena na željo vseh prisotnih in vam jo pošiljamo po pooblastilu vseh prisotnih in tudi obeh vabljenih odsotnih. Prosimo, da jo razumete kot posredovanje našega skupnega stališča do ideje o selitvi športnega parka Brajda in kot izraz pripravljenosti, da se o vseh mogočih rešitvah te problematike pogovarjamo odprto in z argumenti, na vsak način pa pričakujemo, da bomo kot zainteresirana javnost v bodoče enakopravno vključeni v vse postopke in razprave o tem.

 

zapisal: Branko Velišček

 

 

Tolmin, 12. 03. 2014

 

V vednost:

  - županu Občine Tolmin

  - direktorju Občinske Uprave

  - Občinskemu svetu in pristojnim delovnim telesom

  - Krajevni skupnost Tolmin

"

 
Tekmovanja

1. (redni del) sezona 2013/2014
 
# Ekipa GP W T L ± PTS
1 IHK Žirafe 1 4 3 0 1 16 10
2 Linus Prosports.si 3 3 0 0 11 9
3 Svet plemenitih kovin 4 2 0 2 -3 6
4 Mufloni Tolmin 1 2 2 0 0 7 5
5 IHK Srake 3 0 0 3 -12 0
6 Hrušca 4 0 0 4 -19 0
ProSports 2.liga
1. (redni del) sezona 2013/2014
 
# Ekipa GP W T L ± PTS
1 IHK Žirafe 2 5 3 0 2 1 8
2 Kočevski Medvedi 3 2 0 1 2 7
3 Purani 3 2 0 1 6 6
4 Indians 4 2 0 2 4 6
5 ProSports Tropic Thunder 2 1 0 1 0 3
6 IHK Srake mladi 3 1 0 2 -6 3
7 Pavza Slatnar Carbon 4 1 0 3 -7 3

DP 1. ProSports.si liga

STATISTIKA EKIPE Gostol TST Mufloni
(sezona 2013/2014, tekmovanje DP 1. ProSports.si liga)

Ekipa 1 Rezultat Ekipa 2
HK Dinamiti Horjul 14 : 3
[info][PDF]
IHK Mufloni Tolmin
na sporedu ni tekem